2020 Volvo V60

Photos


2020 Volvo V60: Angular Front

Angular Front. 1 of 119

2020 Volvo V60: Angular Rear

Angular Rear. 2 of 119

2020 Volvo V60: Side View

Side View. 3 of 119

2020 Volvo V60: Front View

Front View. 4 of 119

2020 Volvo V60: Rear View

Rear View. 5 of 119

2020 Volvo V60: Trunk

Trunk. 6 of 119

2020 Volvo V60: Engine

Engine. 7 of 119

2020 Volvo V60: Grille

Grille. 8 of 119

2020 Volvo V60: Headlight

Headlight. 9 of 119

2020 Volvo V60: Doors

Doors. 10 of 119

2020 Volvo V60: Door Handle

Door Handle. 11 of 119

2020 Volvo V60: Mirror

Mirror. 12 of 119

2020 Volvo V60: Tail Light

Tail Light. 13 of 119

2020 Volvo V60: Wheel Cap

Wheel Cap. 14 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 2

2020 Volvo V60 2. Volvo Cars of North America 15 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 3

2020 Volvo V60 3. Volvo Cars of North America 16 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 4

2020 Volvo V60 4. Volvo Cars of North America 17 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 5

2020 Volvo V60 5. Volvo Cars of North America 18 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 6

2020 Volvo V60 6. Volvo Cars of North America 19 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 7

2020 Volvo V60 7. Volvo Cars of North America 20 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 8

2020 Volvo V60 8. Volvo Cars of North America 21 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 9

2020 Volvo V60 9. Volvo Cars of North America 22 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 10

2020 Volvo V60 10. Volvo Cars of North America 23 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 11

2020 Volvo V60 11. Volvo Cars of North America 24 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 12

2020 Volvo V60 12. Volvo Cars of North America 25 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 13

2020 Volvo V60 13. Volvo Cars of North America 26 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 14

2020 Volvo V60 14. Volvo Cars of North America 27 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 15

2020 Volvo V60 15. Volvo Cars of North America 28 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 16

2020 Volvo V60 16. Volvo Cars of North America 29 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 17

2020 Volvo V60 17. Volvo Cars of North America 30 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 18

2020 Volvo V60 18. Volvo Cars of North America 31 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 19

2020 Volvo V60 19. Volvo Cars of North America 32 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 20

2020 Volvo V60 20. Volvo Cars of North America 33 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 21

2020 Volvo V60 21. Volvo Cars of North America 34 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 22

2020 Volvo V60 22. Volvo Cars of North America 35 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 23

2020 Volvo V60 23. Volvo Cars of North America 36 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 24

2020 Volvo V60 24. Volvo Cars of North America 37 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 25

2020 Volvo V60 25. Volvo Cars of North America 38 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 26

2020 Volvo V60 26. Volvo Cars of North America 39 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 27

2020 Volvo V60 27. Volvo Cars of North America 40 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 28

2020 Volvo V60 28. Volvo Cars of North America 41 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 29

2020 Volvo V60 29. Volvo Cars of North America 42 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 30

2020 Volvo V60 30. Volvo Cars of North America 43 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 31

2020 Volvo V60 31. Volvo Cars of North America 44 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 32

2020 Volvo V60 32. Volvo Cars of North America 45 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 33

2020 Volvo V60 33. Volvo Cars of North America 46 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 34

2020 Volvo V60 34. Volvo Cars of North America 47 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 35

2020 Volvo V60 35. Volvo Cars of North America 48 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 36

2020 Volvo V60 36. Volvo Cars of North America 49 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 37

2020 Volvo V60 37. Volvo Cars of North America 50 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 38

2020 Volvo V60 38. Volvo Cars of North America 51 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 39

2020 Volvo V60 39. Volvo Cars of North America 52 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 40

2020 Volvo V60 40. Volvo Cars of North America 53 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 41

2020 Volvo V60 41. Volvo Cars of North America 54 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 42

2020 Volvo V60 42. Volvo Cars of North America 55 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 43

2020 Volvo V60 43. Volvo Cars of North America 56 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 44

2020 Volvo V60 44. Volvo Cars of North America 57 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 45

2020 Volvo V60 45. Volvo Cars of North America 58 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 46

2020 Volvo V60 46. Volvo Cars of North America 59 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 47

2020 Volvo V60 47. Volvo Cars of North America 60 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 48

2020 Volvo V60 48. Volvo Cars of North America 61 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 49

2020 Volvo V60 49. Volvo Cars of North America 62 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 50

2020 Volvo V60 50. Volvo Cars of North America 63 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 51

2020 Volvo V60 51. Volvo Cars of North America 64 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 52

2020 Volvo V60 52. Volvo Cars of North America 65 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 53

2020 Volvo V60 53. Volvo Cars of North America 66 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 54

2020 Volvo V60 54. Volvo Cars of North America 67 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 55

2020 Volvo V60 55. Volvo Cars of North America 68 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 56

2020 Volvo V60 56. Volvo Cars of North America 69 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 57

2020 Volvo V60 57. Volvo Cars of North America 70 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 58

2020 Volvo V60 58. Volvo Cars of North America 71 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 59

2020 Volvo V60 59. Volvo Cars of North America 72 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 60

2020 Volvo V60 60. Volvo Cars of North America 73 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 61

2020 Volvo V60 61. Volvo Cars of North America 74 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 62

2020 Volvo V60 62. Volvo Cars of North America 75 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 63

2020 Volvo V60 63. Volvo Cars of North America 76 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 64

2020 Volvo V60 64. Volvo Cars of North America 77 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 65

2020 Volvo V60 65. Volvo Cars of North America 78 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 66

2020 Volvo V60 66. Volvo Cars of North America 79 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 67

2020 Volvo V60 67. Volvo Cars of North America 80 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 68

2020 Volvo V60 68. Volvo Cars of North America 81 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 69

2020 Volvo V60 69. Volvo Cars of North America 82 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 70

2020 Volvo V60 70. Volvo Cars of North America 83 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 71

2020 Volvo V60 71. Volvo Cars of North America 84 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 72

2020 Volvo V60 72. Volvo Cars of North America 85 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 73

2020 Volvo V60 73. Volvo Cars of North America 86 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 74

2020 Volvo V60 74. Volvo Cars of North America 87 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 75

2020 Volvo V60 75. Volvo Cars of North America 88 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 76

2020 Volvo V60 76. Volvo Cars of North America 89 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 77

2020 Volvo V60 77. Volvo Cars of North America 90 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 78

2020 Volvo V60 78. Volvo Cars of North America 91 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 79

2020 Volvo V60 79. Volvo Cars of North America 92 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 80

2020 Volvo V60 80. Volvo Cars of North America 93 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 81

2020 Volvo V60 81. Volvo Cars of North America 94 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 82

2020 Volvo V60 82. Volvo Cars of North America 95 of 119

2020 Volvo V60: 2020 Volvo V60 83

2020 Volvo V60 83. Volvo Cars of North America 96 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 98

2019 Volvo V60 98. Scott L. Williams / U.S. News & World Report 97 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 99

2019 Volvo V60 99. Scott L. Williams / U.S. News & World Report 98 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 100

2019 Volvo V60 100. Scott L. Williams / U.S. News & World Report 99 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 101

2019 Volvo V60 101. Scott L. Williams / U.S. News & World Report 100 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 102

2019 Volvo V60 102. Scott L. Williams / U.S. News & World Report 101 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 106

2019 Volvo V60 106. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 102 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 107

2019 Volvo V60 107. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 103 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 108

2019 Volvo V60 108. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 104 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 109

2019 Volvo V60 109. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 105 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 110

2019 Volvo V60 110. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 106 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 111

2019 Volvo V60 111. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 107 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 112

2019 Volvo V60 112. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 108 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 113

2019 Volvo V60 113. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 109 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 114

2019 Volvo V60 114. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 110 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 115

2019 Volvo V60 115. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 111 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 116

2019 Volvo V60 116. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 112 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 117

2019 Volvo V60 117. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 113 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 118

2019 Volvo V60 118. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 114 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 119

2019 Volvo V60 119. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 115 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 120

2019 Volvo V60 120. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 116 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 121

2019 Volvo V60 121. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 117 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 122

2019 Volvo V60 122. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 118 of 119

2020 Volvo V60: 2019 Volvo V60 123

2019 Volvo V60 123. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 119 of 119

 • Angular Front
 • Angular Rear
 • Side View
 • Front View
 • Rear View
 • Trunk
 • Engine
 • Grille
 • Headlight
 • Doors
 • Door Handle
 • Mirror
 • Tail Light
 • Wheel Cap
 • 2020 Volvo V60 2
 • 2020 Volvo V60 3
 • 2020 Volvo V60 4
 • 2020 Volvo V60 5
 • 2020 Volvo V60 6
 • 2020 Volvo V60 7
 • 2020 Volvo V60 8
 • 2020 Volvo V60 9
 • 2020 Volvo V60 10
 • 2020 Volvo V60 11
 • 2020 Volvo V60 12
 • 2020 Volvo V60 13
 • 2020 Volvo V60 14
 • 2020 Volvo V60 15
 • 2020 Volvo V60 16
 • 2020 Volvo V60 17
 • 2020 Volvo V60 18
 • 2020 Volvo V60 19
 • 2020 Volvo V60 20
 • 2020 Volvo V60 21
 • 2020 Volvo V60 22
 • 2020 Volvo V60 23
 • 2020 Volvo V60 24
 • 2020 Volvo V60 25
 • 2020 Volvo V60 26
 • 2020 Volvo V60 27
 • 2020 Volvo V60 28
 • 2020 Volvo V60 29
 • 2020 Volvo V60 30
 • 2020 Volvo V60 31
 • 2020 Volvo V60 32
 • 2020 Volvo V60 33
 • 2020 Volvo V60 34
 • 2020 Volvo V60 35
 • 2020 Volvo V60 36
 • 2020 Volvo V60 37
 • 2020 Volvo V60 38
 • 2020 Volvo V60 39
 • 2020 Volvo V60 40
 • 2020 Volvo V60 41
 • 2020 Volvo V60 42
 • 2020 Volvo V60 43
 • 2020 Volvo V60 44
 • 2020 Volvo V60 45
 • 2020 Volvo V60 46
 • 2020 Volvo V60 47
 • 2020 Volvo V60 48
 • 2020 Volvo V60 49
 • 2020 Volvo V60 50
 • 2020 Volvo V60 51
 • 2020 Volvo V60 52
 • 2020 Volvo V60 53
 • 2020 Volvo V60 54
 • 2020 Volvo V60 55
 • 2020 Volvo V60 56
 • 2020 Volvo V60 57
 • 2020 Volvo V60 58
 • 2020 Volvo V60 59
 • 2020 Volvo V60 60
 • 2020 Volvo V60 61
 • 2020 Volvo V60 62
 • 2020 Volvo V60 63
 • 2020 Volvo V60 64
 • 2020 Volvo V60 65
 • 2020 Volvo V60 66
 • 2020 Volvo V60 67
 • 2020 Volvo V60 68
 • 2020 Volvo V60 69
 • 2020 Volvo V60 70
 • 2020 Volvo V60 71
 • 2020 Volvo V60 72
 • 2020 Volvo V60 73
 • 2020 Volvo V60 74
 • 2020 Volvo V60 75
 • 2020 Volvo V60 76
 • 2020 Volvo V60 77
 • 2020 Volvo V60 78
 • 2020 Volvo V60 79
 • 2020 Volvo V60 80
 • 2020 Volvo V60 81
 • 2020 Volvo V60 82
 • 2020 Volvo V60 83
 • 2019 Volvo V60 98
 • 2019 Volvo V60 99
 • 2019 Volvo V60 100
 • 2019 Volvo V60 101
 • 2019 Volvo V60 102
 • 2019 Volvo V60 106
 • 2019 Volvo V60 107
 • 2019 Volvo V60 108
 • 2019 Volvo V60 109
 • 2019 Volvo V60 110
 • 2019 Volvo V60 111
 • 2019 Volvo V60 112
 • 2019 Volvo V60 113
 • 2019 Volvo V60 114
 • 2019 Volvo V60 115
 • 2019 Volvo V60 116
 • 2019 Volvo V60 117
 • 2019 Volvo V60 118
 • 2019 Volvo V60 119
 • 2019 Volvo V60 120
 • 2019 Volvo V60 121
 • 2019 Volvo V60 122
 • 2019 Volvo V60 123
U.S. News Best Price Program

2020 Volvo V60

MSRP: $39,650 - $45,400

 • Great Savings
 • Minimum Savings Guarantee
 • Hassle-Free Experience

More than 150,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,402 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode