2020 Toyota RAV4 Hybrid

Photos


2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 2

2020 Toyota RAV4 Hybrid 2. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 1 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 3

2020 Toyota RAV4 Hybrid 3. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 2 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 4

2020 Toyota RAV4 Hybrid 4. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 3 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 5

2020 Toyota RAV4 Hybrid 5. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 4 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 6

2020 Toyota RAV4 Hybrid 6. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 5 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 7

2020 Toyota RAV4 Hybrid 7. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 6 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 8

2020 Toyota RAV4 Hybrid 8. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 7 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 9

2020 Toyota RAV4 Hybrid 9. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 8 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 10

2020 Toyota RAV4 Hybrid 10. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 9 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 11

2020 Toyota RAV4 Hybrid 11. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 10 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 12

2020 Toyota RAV4 Hybrid 12. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 11 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 13

2020 Toyota RAV4 Hybrid 13. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 12 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 14

2020 Toyota RAV4 Hybrid 14. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 13 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 15

2020 Toyota RAV4 Hybrid 15. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 14 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 16

2020 Toyota RAV4 Hybrid 16. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 15 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 17

2020 Toyota RAV4 Hybrid 17. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 16 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 18

2020 Toyota RAV4 Hybrid 18. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 17 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 19

2020 Toyota RAV4 Hybrid 19. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 18 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 20

2020 Toyota RAV4 Hybrid 20. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 19 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 21

2020 Toyota RAV4 Hybrid 21. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 20 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 22

2020 Toyota RAV4 Hybrid 22. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 21 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 23

2020 Toyota RAV4 Hybrid 23. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 22 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 24

2020 Toyota RAV4 Hybrid 24. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 23 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 25

2020 Toyota RAV4 Hybrid 25. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 24 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 26

2020 Toyota RAV4 Hybrid 26. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 25 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 27

2020 Toyota RAV4 Hybrid 27. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 26 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 28

2020 Toyota RAV4 Hybrid 28. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 27 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2020 Toyota RAV4 Hybrid 29

2020 Toyota RAV4 Hybrid 29. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 28 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 41

2019 Toyota RAV4 Hybrid 41. Michael McKibben / U.S. News & World Report 29 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 42

2019 Toyota RAV4 Hybrid 42. Michael McKibben / U.S. News & World Report 30 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 43

2019 Toyota RAV4 Hybrid 43. Michael McKibben / U.S. News & World Report 31 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 44

2019 Toyota RAV4 Hybrid 44. Michael McKibben / U.S. News & World Report 32 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 45

2019 Toyota RAV4 Hybrid 45. Michael McKibben / U.S. News & World Report 33 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 46

2019 Toyota RAV4 Hybrid 46. Michael McKibben / U.S. News & World Report 34 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 47

2019 Toyota RAV4 Hybrid 47. Michael McKibben / U.S. News & World Report 35 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 48

2019 Toyota RAV4 Hybrid 48. Michael McKibben / U.S. News & World Report 36 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 49

2019 Toyota RAV4 Hybrid 49. Michael McKibben / U.S. News & World Report 37 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 50

2019 Toyota RAV4 Hybrid 50. Michael McKibben / U.S. News & World Report 38 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 51

2019 Toyota RAV4 Hybrid 51. Michael McKibben / U.S. News & World Report 39 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 52

2019 Toyota RAV4 Hybrid 52. Michael McKibben / U.S. News & World Report 40 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 53

2019 Toyota RAV4 Hybrid 53. Michael McKibben / U.S. News & World Report 41 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 54

2019 Toyota RAV4 Hybrid 54. Michael McKibben / U.S. News & World Report 42 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 55

2019 Toyota RAV4 Hybrid 55. Michael McKibben / U.S. News & World Report 43 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 56

2019 Toyota RAV4 Hybrid 56. Michael McKibben / U.S. News & World Report 44 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 57

2019 Toyota RAV4 Hybrid 57. Michael McKibben / U.S. News & World Report 45 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 58

2019 Toyota RAV4 Hybrid 58. Michael McKibben / U.S. News & World Report 46 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 59

2019 Toyota RAV4 Hybrid 59. Michael McKibben / U.S. News & World Report 47 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 60

2019 Toyota RAV4 Hybrid 60. Michael McKibben / U.S. News & World Report 48 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 61

2019 Toyota RAV4 Hybrid 61. Michael McKibben / U.S. News & World Report 49 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 62

2019 Toyota RAV4 Hybrid 62. Michael McKibben / U.S. News & World Report 50 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 63

2019 Toyota RAV4 Hybrid 63. Michael McKibben / U.S. News & World Report 51 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 64

2019 Toyota RAV4 Hybrid 64. Michael McKibben / U.S. News & World Report 52 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 65

2019 Toyota RAV4 Hybrid 65. Michael McKibben / U.S. News & World Report 53 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 66

2019 Toyota RAV4 Hybrid 66. Michael McKibben / U.S. News & World Report 54 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 67

2019 Toyota RAV4 Hybrid 67. Michael McKibben / U.S. News & World Report 55 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 68

2019 Toyota RAV4 Hybrid 68. Michael McKibben / U.S. News & World Report 56 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 69

2019 Toyota RAV4 Hybrid 69. Michael McKibben / U.S. News & World Report 57 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 70

2019 Toyota RAV4 Hybrid 70. Michael McKibben / U.S. News & World Report 58 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 71

2019 Toyota RAV4 Hybrid 71. Michael McKibben / U.S. News & World Report 59 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 72

2019 Toyota RAV4 Hybrid 72. Michael McKibben / U.S. News & World Report 60 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 73

2019 Toyota RAV4 Hybrid 73. Michael McKibben / U.S. News & World Report 61 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 74

2019 Toyota RAV4 Hybrid 74. Michael McKibben / U.S. News & World Report 62 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 75

2019 Toyota RAV4 Hybrid 75. Michael McKibben / U.S. News & World Report 63 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 82

2019 Toyota RAV4 Hybrid 82. Michael McKibben / U.S. News & World Report 64 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 83

2019 Toyota RAV4 Hybrid 83. Michael McKibben / U.S. News & World Report 65 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 111

2019 Toyota RAV4 Hybrid 111. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 66 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 112

2019 Toyota RAV4 Hybrid 112. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 67 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 113

2019 Toyota RAV4 Hybrid 113. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 68 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 114

2019 Toyota RAV4 Hybrid 114. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 69 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 117

2019 Toyota RAV4 Hybrid 117. Frank Nieto / U.S. News & World Report 70 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 118

2019 Toyota RAV4 Hybrid 118. Frank Nieto / U.S. News & World Report 71 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 119

2019 Toyota RAV4 Hybrid 119. Frank Nieto / U.S. News & World Report 72 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 120

2019 Toyota RAV4 Hybrid 120. Frank Nieto / U.S. News & World Report 73 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 123

2019 Toyota RAV4 Hybrid 123. Frank Nieto / U.S. News & World Report 74 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 124

2019 Toyota RAV4 Hybrid 124. Frank Nieto / U.S. News & World Report 75 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 125

2019 Toyota RAV4 Hybrid 125. Frank Nieto / U.S. News & World Report 76 of 77

2020 Toyota RAV4 Hybrid: 2019 Toyota RAV4 Hybrid 126

2019 Toyota RAV4 Hybrid 126. Frank Nieto / U.S. News & World Report 77 of 77

 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 2
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 3
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 4
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 5
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 6
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 7
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 8
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 9
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 10
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 11
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 12
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 13
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 14
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 15
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 16
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 17
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 18
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 19
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 20
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 21
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 22
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 23
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 24
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 25
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 26
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 27
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 28
 • 2020 Toyota RAV4 Hybrid 29
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 41
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 42
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 43
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 44
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 45
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 46
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 47
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 48
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 49
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 50
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 51
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 52
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 53
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 54
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 55
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 56
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 57
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 58
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 59
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 60
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 61
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 62
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 63
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 64
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 65
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 66
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 67
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 68
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 69
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 70
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 71
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 72
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 73
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 74
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 75
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 82
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 83
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 111
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 112
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 113
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 114
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 117
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 118
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 119
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 120
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 123
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 124
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 125
 • 2019 Toyota RAV4 Hybrid 126
U.S. News Best Price Program

2020 Toyota RAV4 Hybrid

MSRP: $28,100 - $36,630

 • Great Savings
 • Minimum Savings Guarantee
 • Hassle-Free Experience

More than 150,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,402 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode