2020 Nissan Rogue Sport Photos


2020 Nissan Rogue Sport: 2020 Nissan Rogue Sport 10

2020 Nissan Rogue Sport 10. Nissan North America, Inc. 1 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2020 Nissan Rogue Sport 11

2020 Nissan Rogue Sport 11. Nissan North America, Inc. 2 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2020 Nissan Rogue Sport 12

2020 Nissan Rogue Sport 12. Nissan North America, Inc. 3 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2020 Nissan Rogue Sport 13

2020 Nissan Rogue Sport 13. Nissan North America, Inc. 4 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2020 Nissan Rogue Sport 14

2020 Nissan Rogue Sport 14. Nissan North America, Inc. 5 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2020 Nissan Rogue Sport 15

2020 Nissan Rogue Sport 15. Nissan North America, Inc. 6 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2019 Nissan Rogue Sport 17

2019 Nissan Rogue Sport 17. Nissan North America, Inc. 7 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2019 Nissan Rogue Sport 18

2019 Nissan Rogue Sport 18. Nissan North America, Inc. 8 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 2

2018 Nissan Rogue Sport 2. Nissan North America, Inc. 9 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 10

2017 Nissan Rogue Sport 10. Nissan North America, Inc. 10 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 11

2017 Nissan Rogue Sport 11. Nissan North America, Inc. 11 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 12

2017 Nissan Rogue Sport 12. Nissan North America, Inc. 12 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 13

2017 Nissan Rogue Sport 13. Nissan North America, Inc. 13 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 14

2017 Nissan Rogue Sport 14. Nissan North America, Inc. 14 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 15

2017 Nissan Rogue Sport 15. Nissan North America, Inc. 15 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 16

2017 Nissan Rogue Sport 16. Nissan North America, Inc. 16 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 17

2017 Nissan Rogue Sport 17. Nissan North America, Inc. 17 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 10

2018 Nissan Rogue Sport 10. USN&WR 18 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 11

2018 Nissan Rogue Sport 11. USN&WR 19 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 12

2018 Nissan Rogue Sport 12. USN&WR 20 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 13

2018 Nissan Rogue Sport 13. USN&WR 21 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 14

2018 Nissan Rogue Sport 14. USN&WR 22 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 15

2018 Nissan Rogue Sport 15. USN&WR 23 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 16

2018 Nissan Rogue Sport 16. USN&WR 24 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 39

2018 Nissan Rogue Sport 39. USN&WR 25 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 40

2018 Nissan Rogue Sport 40. USN&WR 26 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 41

2018 Nissan Rogue Sport 41. USN&WR 27 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 42

2018 Nissan Rogue Sport 42. USN&WR 28 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 43

2018 Nissan Rogue Sport 43. USN&WR 29 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 44

2018 Nissan Rogue Sport 44. USN&WR 30 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 45

2018 Nissan Rogue Sport 45. USN&WR 31 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 46

2018 Nissan Rogue Sport 46. USN&WR 32 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 47

2018 Nissan Rogue Sport 47. USN&WR 33 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 48

2018 Nissan Rogue Sport 48. USN&WR 34 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 49

2018 Nissan Rogue Sport 49. USN&WR 35 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 51

2018 Nissan Rogue Sport 51. USN&WR 36 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 69

2018 Nissan Rogue Sport 69. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 37 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 70

2018 Nissan Rogue Sport 70. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 38 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 71

2018 Nissan Rogue Sport 71. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 39 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 72

2018 Nissan Rogue Sport 72. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 40 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 73

2018 Nissan Rogue Sport 73. USN&WR 41 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 74

2018 Nissan Rogue Sport 74. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 42 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 75

2018 Nissan Rogue Sport 75. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 43 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 76

2018 Nissan Rogue Sport 76. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 44 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 77

2018 Nissan Rogue Sport 77. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 45 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 78

2018 Nissan Rogue Sport 78. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 46 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 79

2018 Nissan Rogue Sport 79. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 47 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 80

2018 Nissan Rogue Sport 80. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 48 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 81

2018 Nissan Rogue Sport 81. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 49 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 82

2018 Nissan Rogue Sport 82. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 50 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 83

2018 Nissan Rogue Sport 83. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 51 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 84

2018 Nissan Rogue Sport 84. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 52 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 85

2018 Nissan Rogue Sport 85. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 53 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 86

2018 Nissan Rogue Sport 86. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 54 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 87

2018 Nissan Rogue Sport 87. USN&WR 55 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 88

2018 Nissan Rogue Sport 88. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 56 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 89

2018 Nissan Rogue Sport 89. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 57 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 90

2018 Nissan Rogue Sport 90. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 58 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 91

2018 Nissan Rogue Sport 91. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 59 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 92

2018 Nissan Rogue Sport 92. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 60 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 93

2018 Nissan Rogue Sport 93. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 61 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 94

2018 Nissan Rogue Sport 94. USN&WR 62 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 95

2018 Nissan Rogue Sport 95. USN&WR 63 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 96

2018 Nissan Rogue Sport 96. USN&WR 64 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 97

2018 Nissan Rogue Sport 97. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 65 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 98

2018 Nissan Rogue Sport 98. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 66 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 99

2018 Nissan Rogue Sport 99. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 67 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 100

2018 Nissan Rogue Sport 100. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 68 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 101

2018 Nissan Rogue Sport 101. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 69 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2018 Nissan Rogue Sport 102

2018 Nissan Rogue Sport 102. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 70 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 53

2017 Nissan Rogue Sport 53. USN&WR 71 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 54

2017 Nissan Rogue Sport 54. USN&WR 72 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 55

2017 Nissan Rogue Sport 55. USN&WR 73 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 56

2017 Nissan Rogue Sport 56. USN&WR 74 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 57

2017 Nissan Rogue Sport 57. USN&WR 75 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 58

2017 Nissan Rogue Sport 58. USN&WR 76 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 59

2017 Nissan Rogue Sport 59. USN&WR 77 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 60

2017 Nissan Rogue Sport 60. USN&WR 78 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 61

2017 Nissan Rogue Sport 61. USN&WR 79 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 62

2017 Nissan Rogue Sport 62. USN&WR 80 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 63

2017 Nissan Rogue Sport 63. USN&WR 81 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 64

2017 Nissan Rogue Sport 64. USN&WR 82 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 65

2017 Nissan Rogue Sport 65. USN&WR 83 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 66

2017 Nissan Rogue Sport 66. USN&WR 84 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 67

2017 Nissan Rogue Sport 67. USN&WR 85 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 68

2017 Nissan Rogue Sport 68. USN&WR 86 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 69

2017 Nissan Rogue Sport 69. USN&WR 87 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 70

2017 Nissan Rogue Sport 70. USN&WR 88 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 71

2017 Nissan Rogue Sport 71. USN&WR 89 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 72

2017 Nissan Rogue Sport 72. USN&WR 90 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 73

2017 Nissan Rogue Sport 73. USN&WR 91 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 74

2017 Nissan Rogue Sport 74. USN&WR 92 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 83

2017 Nissan Rogue Sport 83. USN&WR 93 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 84

2017 Nissan Rogue Sport 84. USN&WR 94 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 85

2017 Nissan Rogue Sport 85. USN&WR 95 of 96

2020 Nissan Rogue Sport: 2017 Nissan Rogue Sport 86

2017 Nissan Rogue Sport 86. USN&WR 96 of 96

 • 2020 Nissan Rogue Sport 10
 • 2020 Nissan Rogue Sport 11
 • 2020 Nissan Rogue Sport 12
 • 2020 Nissan Rogue Sport 13
 • 2020 Nissan Rogue Sport 14
 • 2020 Nissan Rogue Sport 15
 • 2019 Nissan Rogue Sport 17
 • 2019 Nissan Rogue Sport 18
 • 2018 Nissan Rogue Sport 2
 • 2017 Nissan Rogue Sport 10
 • 2017 Nissan Rogue Sport 11
 • 2017 Nissan Rogue Sport 12
 • 2017 Nissan Rogue Sport 13
 • 2017 Nissan Rogue Sport 14
 • 2017 Nissan Rogue Sport 15
 • 2017 Nissan Rogue Sport 16
 • 2017 Nissan Rogue Sport 17
 • 2018 Nissan Rogue Sport 10
 • 2018 Nissan Rogue Sport 11
 • 2018 Nissan Rogue Sport 12
 • 2018 Nissan Rogue Sport 13
 • 2018 Nissan Rogue Sport 14
 • 2018 Nissan Rogue Sport 15
 • 2018 Nissan Rogue Sport 16
 • 2018 Nissan Rogue Sport 39
 • 2018 Nissan Rogue Sport 40
 • 2018 Nissan Rogue Sport 41
 • 2018 Nissan Rogue Sport 42
 • 2018 Nissan Rogue Sport 43
 • 2018 Nissan Rogue Sport 44
 • 2018 Nissan Rogue Sport 45
 • 2018 Nissan Rogue Sport 46
 • 2018 Nissan Rogue Sport 47
 • 2018 Nissan Rogue Sport 48
 • 2018 Nissan Rogue Sport 49
 • 2018 Nissan Rogue Sport 51
 • 2018 Nissan Rogue Sport 69
 • 2018 Nissan Rogue Sport 70
 • 2018 Nissan Rogue Sport 71
 • 2018 Nissan Rogue Sport 72
 • 2018 Nissan Rogue Sport 73
 • 2018 Nissan Rogue Sport 74
 • 2018 Nissan Rogue Sport 75
 • 2018 Nissan Rogue Sport 76
 • 2018 Nissan Rogue Sport 77
 • 2018 Nissan Rogue Sport 78
 • 2018 Nissan Rogue Sport 79
 • 2018 Nissan Rogue Sport 80
 • 2018 Nissan Rogue Sport 81
 • 2018 Nissan Rogue Sport 82
 • 2018 Nissan Rogue Sport 83
 • 2018 Nissan Rogue Sport 84
 • 2018 Nissan Rogue Sport 85
 • 2018 Nissan Rogue Sport 86
 • 2018 Nissan Rogue Sport 87
 • 2018 Nissan Rogue Sport 88
 • 2018 Nissan Rogue Sport 89
 • 2018 Nissan Rogue Sport 90
 • 2018 Nissan Rogue Sport 91
 • 2018 Nissan Rogue Sport 92
 • 2018 Nissan Rogue Sport 93
 • 2018 Nissan Rogue Sport 94
 • 2018 Nissan Rogue Sport 95
 • 2018 Nissan Rogue Sport 96
 • 2018 Nissan Rogue Sport 97
 • 2018 Nissan Rogue Sport 98
 • 2018 Nissan Rogue Sport 99
 • 2018 Nissan Rogue Sport 100
 • 2018 Nissan Rogue Sport 101
 • 2018 Nissan Rogue Sport 102
 • 2017 Nissan Rogue Sport 53
 • 2017 Nissan Rogue Sport 54
 • 2017 Nissan Rogue Sport 55
 • 2017 Nissan Rogue Sport 56
 • 2017 Nissan Rogue Sport 57
 • 2017 Nissan Rogue Sport 58
 • 2017 Nissan Rogue Sport 59
 • 2017 Nissan Rogue Sport 60
 • 2017 Nissan Rogue Sport 61
 • 2017 Nissan Rogue Sport 62
 • 2017 Nissan Rogue Sport 63
 • 2017 Nissan Rogue Sport 64
 • 2017 Nissan Rogue Sport 65
 • 2017 Nissan Rogue Sport 66
 • 2017 Nissan Rogue Sport 67
 • 2017 Nissan Rogue Sport 68
 • 2017 Nissan Rogue Sport 69
 • 2017 Nissan Rogue Sport 70
 • 2017 Nissan Rogue Sport 71
 • 2017 Nissan Rogue Sport 72
 • 2017 Nissan Rogue Sport 73
 • 2017 Nissan Rogue Sport 74
 • 2017 Nissan Rogue Sport 83
 • 2017 Nissan Rogue Sport 84
 • 2017 Nissan Rogue Sport 85
 • 2017 Nissan Rogue Sport 86

Related Photo Galleries

Hyundai Kona 2021 2021 Hyundai Kona

#1 in Subcompact SUVs

Mazda CX-30 2021 2021 Mazda CX-30

#2 in Subcompact SUVs

Kia Soul 2021 2021 Kia Soul

#3 in Subcompact SUVs

MINI Cooper Countryman 2021 2021 MINI Cooper Countryman

#4 in Subcompact SUVs

U.S. News Best Price Program

2020 Nissan Rogue Sport

MSRP: $23,240 - $29,800

 • Lower Monthly Payments
 • Get the Real Price Online
 • See What Others Paid

More than 190,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,206 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode