2016 Nissan Murano

Photos


2016 Nissan Murano: Dashboard

Dashboard. 1 of 133

2016 Nissan Murano: Front Seat

Front Seat. 2 of 133

2016 Nissan Murano: Rear Seat

Rear Seat. 3 of 133

2016 Nissan Murano: Audio System

Audio System. 4 of 133

2016 Nissan Murano: Climate Control

Climate Control. 5 of 133

2016 Nissan Murano: Steering Wheel

Steering Wheel. 6 of 133

2016 Nissan Murano: Instrument Cluster

Instrument Cluster. 7 of 133

2016 Nissan Murano: Instrument Panel

Instrument Panel. 8 of 133

2016 Nissan Murano: Door Controls

Door Controls. 9 of 133

2016 Nissan Murano: Gear Shift

Gear Shift. 10 of 133

2016 Nissan Murano: Air Vents

Air Vents. 11 of 133

2016 Nissan Murano: Dashboard

Dashboard. 12 of 133

2016 Nissan Murano: Front Seat

Front Seat. 13 of 133

2016 Nissan Murano: Rear Seat

Rear Seat. 14 of 133

2016 Nissan Murano: Audio System

Audio System. 15 of 133

2016 Nissan Murano: Climate Control

Climate Control. 16 of 133

2016 Nissan Murano: Steering Wheel

Steering Wheel. 17 of 133

2016 Nissan Murano: Instrument Cluster

Instrument Cluster. 18 of 133

2016 Nissan Murano: Instrument Panel

Instrument Panel. 19 of 133

2016 Nissan Murano: Door Controls

Door Controls. 20 of 133

2016 Nissan Murano: Gear Shift

Gear Shift. 21 of 133

2016 Nissan Murano: Air Vents

Air Vents. 22 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 12

2015 Nissan Murano 12. Nissan North America, Inc. 23 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 13

2015 Nissan Murano 13. Nissan North America, Inc. 24 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 14

2015 Nissan Murano 14. Nissan North America, Inc. 25 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 15

2015 Nissan Murano 15. Nissan North America, Inc. 26 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 16

2015 Nissan Murano 16. Nissan North America, Inc. 27 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 17

2015 Nissan Murano 17. Nissan North America, Inc. 28 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 23

2016 Nissan Murano 23. Nissan North America, Inc. 29 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 24

2016 Nissan Murano 24. Nissan North America, Inc. 30 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 25

2016 Nissan Murano 25. Nissan North America, Inc. 31 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 26

2016 Nissan Murano 26. Nissan North America, Inc. 32 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 27

2016 Nissan Murano 27. Nissan North America, Inc. 33 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 28

2016 Nissan Murano 28. Nissan North America, Inc. 34 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 29

2016 Nissan Murano 29. Nissan North America, Inc. 35 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 30

2016 Nissan Murano 30. Nissan North America, Inc. 36 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 31

2016 Nissan Murano 31. Nissan North America, Inc. 37 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 32

2016 Nissan Murano 32. Nissan North America, Inc. 38 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 33

2016 Nissan Murano 33. Nissan North America, Inc. 39 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 34

2016 Nissan Murano 34. Nissan North America, Inc. 40 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 35

2016 Nissan Murano 35. Nissan North America, Inc. 41 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 36

2016 Nissan Murano 36. Nissan North America, Inc. 42 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 37

2016 Nissan Murano 37. Nissan North America, Inc. 43 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 38

2016 Nissan Murano 38. Nissan North America, Inc. 44 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 39

2016 Nissan Murano 39. Nissan North America, Inc. 45 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 40

2016 Nissan Murano 40. Nissan North America, Inc. 46 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 46

2015 Nissan Murano 46. Nissan North America, Inc. 47 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 47

2015 Nissan Murano 47. Nissan North America, Inc. 48 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 48

2015 Nissan Murano 48. Nissan North America, Inc. 49 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 49

2015 Nissan Murano 49. Nissan North America, Inc. 50 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 50

2015 Nissan Murano 50. Nissan North America, Inc. 51 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 51

2015 Nissan Murano 51. Nissan North America, Inc. 52 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 52

2015 Nissan Murano 52. Nissan North America, Inc. 53 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 53

2015 Nissan Murano 53. Nissan North America, Inc. 54 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 54

2015 Nissan Murano 54. Nissan North America, Inc. 55 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 55

2015 Nissan Murano 55. Nissan North America, Inc. 56 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 56

2015 Nissan Murano 56. Nissan North America, Inc. 57 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 57

2015 Nissan Murano 57. Nissan North America, Inc. 58 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 58

2015 Nissan Murano 58. Nissan North America, Inc. 59 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 59

2015 Nissan Murano 59. Nissan North America, Inc. 60 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 60

2015 Nissan Murano 60. Nissan North America, Inc. 61 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 61

2015 Nissan Murano 61. Nissan North America, Inc. 62 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 62

2015 Nissan Murano 62. Nissan North America, Inc. 63 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 63

2015 Nissan Murano 63. Nissan North America, Inc. 64 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 100

2015 Nissan Murano 100. USN&WR 65 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 101

2015 Nissan Murano 101. USN&WR 66 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 102

2015 Nissan Murano 102. USN&WR 67 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 103

2015 Nissan Murano 103. USN&WR 68 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 104

2015 Nissan Murano 104. USN&WR 69 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 105

2015 Nissan Murano 105. USN&WR 70 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 112

2015 Nissan Murano 112. USN&WR 71 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 121

2015 Nissan Murano 121. USN&WR 72 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 122

2015 Nissan Murano 122. USN&WR 73 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 123

2015 Nissan Murano 123. USN&WR 74 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 124

2015 Nissan Murano 124. USN&WR 75 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 125

2015 Nissan Murano 125. USN&WR 76 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 126

2015 Nissan Murano 126. USN&WR 77 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 127

2015 Nissan Murano 127. USN&WR 78 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 128

2015 Nissan Murano 128. USN&WR 79 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 129

2015 Nissan Murano 129. USN&WR 80 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 130

2015 Nissan Murano 130. USN&WR 81 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 131

2015 Nissan Murano 131. USN&WR 82 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 132

2015 Nissan Murano 132. USN&WR 83 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 133

2015 Nissan Murano 133. USN&WR 84 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 134

2015 Nissan Murano 134. USN&WR 85 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 158

2015 Nissan Murano 158. USN&WR 86 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 159

2015 Nissan Murano 159. USN&WR 87 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 160

2015 Nissan Murano 160. USN&WR 88 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 161

2015 Nissan Murano 161. USN&WR 89 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 162

2015 Nissan Murano 162. USN&WR 90 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 163

2015 Nissan Murano 163. USN&WR 91 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 164

2015 Nissan Murano 164. USN&WR 92 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 165

2015 Nissan Murano 165. USN&WR 93 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 166

2015 Nissan Murano 166. USN&WR 94 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 167

2015 Nissan Murano 167. USN&WR 95 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 168

2015 Nissan Murano 168. USN&WR 96 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 169

2015 Nissan Murano 169. USN&WR 97 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 170

2015 Nissan Murano 170. USN&WR 98 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 171

2015 Nissan Murano 171. USN&WR 99 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 172

2015 Nissan Murano 172. USN&WR 100 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 173

2015 Nissan Murano 173. USN&WR 101 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 174

2015 Nissan Murano 174. USN&WR 102 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 175

2015 Nissan Murano 175. USN&WR 103 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 176

2015 Nissan Murano 176. USN&WR 104 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 41

2016 Nissan Murano 41. USN&WR 105 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 42

2016 Nissan Murano 42. USN&WR 106 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 43

2016 Nissan Murano 43. USN&WR 107 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 44

2016 Nissan Murano 44. USN&WR 108 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 45

2016 Nissan Murano 45. USN&WR 109 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 46

2016 Nissan Murano 46. USN&WR 110 of 133

2016 Nissan Murano: 2016 Nissan Murano 47

2016 Nissan Murano 47. USN&WR 111 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 78

2015 Nissan Murano 78. USN&WR 112 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 79

2015 Nissan Murano 79. USN&WR 113 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 80

2015 Nissan Murano 80. USN&WR 114 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 81

2015 Nissan Murano 81. USN&WR 115 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 82

2015 Nissan Murano 82. USN&WR 116 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 83

2015 Nissan Murano 83. USN&WR 117 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 84

2015 Nissan Murano 84. USN&WR 118 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 85

2015 Nissan Murano 85. USN&WR 119 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 86

2015 Nissan Murano 86. USN&WR 120 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 87

2015 Nissan Murano 87. USN&WR 121 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 88

2015 Nissan Murano 88. USN&WR 122 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 89

2015 Nissan Murano 89. USN&WR 123 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 90

2015 Nissan Murano 90. USN&WR 124 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 91

2015 Nissan Murano 91. USN&WR 125 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 92

2015 Nissan Murano 92. USN&WR 126 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 93

2015 Nissan Murano 93. USN&WR 127 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 94

2015 Nissan Murano 94. USN&WR 128 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 95

2015 Nissan Murano 95. USN&WR 129 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 96

2015 Nissan Murano 96. USN&WR 130 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 97

2015 Nissan Murano 97. USN&WR 131 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 98

2015 Nissan Murano 98. USN&WR 132 of 133

2016 Nissan Murano: 2015 Nissan Murano 99

2015 Nissan Murano 99. USN&WR 133 of 133

 • Dashboard
 • Front Seat
 • Rear Seat
 • Audio System
 • Climate Control
 • Steering Wheel
 • Instrument Cluster
 • Instrument Panel
 • Door Controls
 • Gear Shift
 • Air Vents
 • Dashboard
 • Front Seat
 • Rear Seat
 • Audio System
 • Climate Control
 • Steering Wheel
 • Instrument Cluster
 • Instrument Panel
 • Door Controls
 • Gear Shift
 • Air Vents
 • 2015 Nissan Murano 12
 • 2015 Nissan Murano 13
 • 2015 Nissan Murano 14
 • 2015 Nissan Murano 15
 • 2015 Nissan Murano 16
 • 2015 Nissan Murano 17
 • 2016 Nissan Murano 23
 • 2016 Nissan Murano 24
 • 2016 Nissan Murano 25
 • 2016 Nissan Murano 26
 • 2016 Nissan Murano 27
 • 2016 Nissan Murano 28
 • 2016 Nissan Murano 29
 • 2016 Nissan Murano 30
 • 2016 Nissan Murano 31
 • 2016 Nissan Murano 32
 • 2016 Nissan Murano 33
 • 2016 Nissan Murano 34
 • 2016 Nissan Murano 35
 • 2016 Nissan Murano 36
 • 2016 Nissan Murano 37
 • 2016 Nissan Murano 38
 • 2016 Nissan Murano 39
 • 2016 Nissan Murano 40
 • 2015 Nissan Murano 46
 • 2015 Nissan Murano 47
 • 2015 Nissan Murano 48
 • 2015 Nissan Murano 49
 • 2015 Nissan Murano 50
 • 2015 Nissan Murano 51
 • 2015 Nissan Murano 52
 • 2015 Nissan Murano 53
 • 2015 Nissan Murano 54
 • 2015 Nissan Murano 55
 • 2015 Nissan Murano 56
 • 2015 Nissan Murano 57
 • 2015 Nissan Murano 58
 • 2015 Nissan Murano 59
 • 2015 Nissan Murano 60
 • 2015 Nissan Murano 61
 • 2015 Nissan Murano 62
 • 2015 Nissan Murano 63
 • 2015 Nissan Murano 100
 • 2015 Nissan Murano 101
 • 2015 Nissan Murano 102
 • 2015 Nissan Murano 103
 • 2015 Nissan Murano 104
 • 2015 Nissan Murano 105
 • 2015 Nissan Murano 112
 • 2015 Nissan Murano 121
 • 2015 Nissan Murano 122
 • 2015 Nissan Murano 123
 • 2015 Nissan Murano 124
 • 2015 Nissan Murano 125
 • 2015 Nissan Murano 126
 • 2015 Nissan Murano 127
 • 2015 Nissan Murano 128
 • 2015 Nissan Murano 129
 • 2015 Nissan Murano 130
 • 2015 Nissan Murano 131
 • 2015 Nissan Murano 132
 • 2015 Nissan Murano 133
 • 2015 Nissan Murano 134
 • 2015 Nissan Murano 158
 • 2015 Nissan Murano 159
 • 2015 Nissan Murano 160
 • 2015 Nissan Murano 161
 • 2015 Nissan Murano 162
 • 2015 Nissan Murano 163
 • 2015 Nissan Murano 164
 • 2015 Nissan Murano 165
 • 2015 Nissan Murano 166
 • 2015 Nissan Murano 167
 • 2015 Nissan Murano 168
 • 2015 Nissan Murano 169
 • 2015 Nissan Murano 170
 • 2015 Nissan Murano 171
 • 2015 Nissan Murano 172
 • 2015 Nissan Murano 173
 • 2015 Nissan Murano 174
 • 2015 Nissan Murano 175
 • 2015 Nissan Murano 176
 • 2016 Nissan Murano 41
 • 2016 Nissan Murano 42
 • 2016 Nissan Murano 43
 • 2016 Nissan Murano 44
 • 2016 Nissan Murano 45
 • 2016 Nissan Murano 46
 • 2016 Nissan Murano 47
 • 2015 Nissan Murano 78
 • 2015 Nissan Murano 79
 • 2015 Nissan Murano 80
 • 2015 Nissan Murano 81
 • 2015 Nissan Murano 82
 • 2015 Nissan Murano 83
 • 2015 Nissan Murano 84
 • 2015 Nissan Murano 85
 • 2015 Nissan Murano 86
 • 2015 Nissan Murano 87
 • 2015 Nissan Murano 88
 • 2015 Nissan Murano 89
 • 2015 Nissan Murano 90
 • 2015 Nissan Murano 91
 • 2015 Nissan Murano 92
 • 2015 Nissan Murano 93
 • 2015 Nissan Murano 94
 • 2015 Nissan Murano 95
 • 2015 Nissan Murano 96
 • 2015 Nissan Murano 97
 • 2015 Nissan Murano 98
 • 2015 Nissan Murano 99

Related Photo Galleries

Chevrolet Traverse 2016 2016 Chevrolet Traverse

#1 in 2016 Affordable Midsize SUVs

Hyundai Santa Fe 2016 2016 Hyundai Santa Fe

#2 in 2016 Affordable Midsize SUVs

Buick Enclave 2016 2016 Buick Enclave

#3 in 2016 Affordable Midsize SUVs

Mazda CX-9 2016 2016 Mazda CX-9

#4 in 2016 Affordable Midsize SUVs

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode