2020 Honda Civic Photos


2020 Honda Civic: Angular Front

Angular Front. 1 of 125

2020 Honda Civic: Angular Rear

Angular Rear. 2 of 125

2020 Honda Civic: Side View

Side View. 3 of 125

2020 Honda Civic: Front View

Front View. 4 of 125

2020 Honda Civic: Rear View

Rear View. 5 of 125

2020 Honda Civic: Trunk

Trunk. 6 of 125

2020 Honda Civic: Engine

Engine. 7 of 125

2020 Honda Civic: Grille

Grille. 8 of 125

2020 Honda Civic: Headlight

Headlight. 9 of 125

2020 Honda Civic: Doors

Doors. 10 of 125

2020 Honda Civic: Door Handle

Door Handle. 11 of 125

2020 Honda Civic: Mirror

Mirror. 12 of 125

2020 Honda Civic: Tail Light

Tail Light. 13 of 125

2020 Honda Civic: Wheel Cap

Wheel Cap. 14 of 125

2020 Honda Civic: Angular Front

Angular Front. 15 of 125

2020 Honda Civic: Angular Rear

Angular Rear. 16 of 125

2020 Honda Civic: Side View

Side View. 17 of 125

2020 Honda Civic: Front View

Front View. 18 of 125

2020 Honda Civic: Rear View

Rear View. 19 of 125

2020 Honda Civic: Trunk

Trunk. 20 of 125

2020 Honda Civic: Engine

Engine. 21 of 125

2020 Honda Civic: Grille

Grille. 22 of 125

2020 Honda Civic: Headlight

Headlight. 23 of 125

2020 Honda Civic: Doors

Doors. 24 of 125

2020 Honda Civic: Door Handle

Door Handle. 25 of 125

2020 Honda Civic: Mirror

Mirror. 26 of 125

2020 Honda Civic: Tail Light

Tail Light. 27 of 125

2020 Honda Civic: Wheel Cap

Wheel Cap. 28 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 2

2020 Honda Civic 2. American Honda Motor Co., Inc. 29 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 3

2020 Honda Civic 3. American Honda Motor Co., Inc. 30 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 4

2020 Honda Civic 4. American Honda Motor Co., Inc. 31 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 5

2020 Honda Civic 5. American Honda Motor Co., Inc. 32 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 6

2020 Honda Civic 6. American Honda Motor Co., Inc. 33 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 7

2020 Honda Civic 7. American Honda Motor Co., Inc. 34 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 8

2020 Honda Civic 8. American Honda Motor Co., Inc. 35 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 9

2020 Honda Civic 9. American Honda Motor Co., Inc. 36 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 10

2020 Honda Civic 10. American Honda Motor Co., Inc. 37 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 11

2020 Honda Civic 11. American Honda Motor Co., Inc. 38 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 12

2020 Honda Civic 12. American Honda Motor Co., Inc. 39 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 13

2020 Honda Civic 13. American Honda Motor Co., Inc. 40 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 14

2020 Honda Civic 14. American Honda Motor Co., Inc. 41 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 15

2020 Honda Civic 15. American Honda Motor Co., Inc. 42 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 16

2020 Honda Civic 16. American Honda Motor Co., Inc. 43 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 17

2020 Honda Civic 17. American Honda Motor Co., Inc. 44 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 18

2020 Honda Civic 18. American Honda Motor Co., Inc. 45 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 19

2020 Honda Civic 19. American Honda Motor Co., Inc. 46 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 20

2020 Honda Civic 20. American Honda Motor Co., Inc. 47 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 21

2020 Honda Civic 21. American Honda Motor Co., Inc. 48 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 22

2020 Honda Civic 22. American Honda Motor Co., Inc. 49 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 23

2020 Honda Civic 23. American Honda Motor Co., Inc. 50 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 24

2020 Honda Civic 24. American Honda Motor Co., Inc. 51 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 25

2020 Honda Civic 25. American Honda Motor Co., Inc. 52 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 26

2020 Honda Civic 26. American Honda Motor Co., Inc. 53 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 27

2020 Honda Civic 27. American Honda Motor Co., Inc. 54 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 28

2020 Honda Civic 28. American Honda Motor Co., Inc. 55 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 29

2020 Honda Civic 29. American Honda Motor Co., Inc. 56 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 30

2020 Honda Civic 30. American Honda Motor Co., Inc. 57 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 31

2020 Honda Civic 31. American Honda Motor Co., Inc. 58 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 32

2020 Honda Civic 32. American Honda Motor Co., Inc. 59 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 33

2020 Honda Civic 33. American Honda Motor Co., Inc. 60 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 34

2020 Honda Civic 34. American Honda Motor Co., Inc. 61 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 35

2020 Honda Civic 35. American Honda Motor Co., Inc. 62 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 74

2020 Honda Civic 74. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 63 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 75

2020 Honda Civic 75. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 64 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 76

2020 Honda Civic 76. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 65 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 77

2020 Honda Civic 77. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 66 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 78

2020 Honda Civic 78. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 67 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 79

2020 Honda Civic 79. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 68 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 80

2020 Honda Civic 80. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 69 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 81

2020 Honda Civic 81. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 70 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 82

2020 Honda Civic 82. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 71 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 83

2020 Honda Civic 83. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 72 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 84

2020 Honda Civic 84. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 73 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 85

2020 Honda Civic 85. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 74 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 86

2020 Honda Civic 86. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 75 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 87

2020 Honda Civic 87. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 76 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 88

2020 Honda Civic 88. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 77 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 89

2020 Honda Civic 89. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 78 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 90

2020 Honda Civic 90. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 79 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 91

2020 Honda Civic 91. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 80 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 92

2020 Honda Civic 92. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 81 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 93

2020 Honda Civic 93. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 82 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 94

2020 Honda Civic 94. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 83 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 95

2020 Honda Civic 95. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 84 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic 96

2020 Honda Civic 96. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 85 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 2

2020 Honda Civic Hatchback 2. John M. Vincent / U.S. News & World Report 86 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 3

2020 Honda Civic Hatchback 3. John M. Vincent / U.S. News & World Report 87 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 4

2020 Honda Civic Hatchback 4. John M. Vincent / U.S. News & World Report 88 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 5

2020 Honda Civic Hatchback 5. John M. Vincent / U.S. News & World Report 89 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 6

2020 Honda Civic Hatchback 6. John M. Vincent / U.S. News & World Report 90 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 7

2020 Honda Civic Hatchback 7. John M. Vincent / U.S. News & World Report 91 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 8

2020 Honda Civic Hatchback 8. John M. Vincent / U.S. News & World Report 92 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 9

2020 Honda Civic Hatchback 9. John M. Vincent / U.S. News & World Report 93 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 10

2020 Honda Civic Hatchback 10. John M. Vincent / U.S. News & World Report 94 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 11

2020 Honda Civic Hatchback 11. John M. Vincent / U.S. News & World Report 95 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 12

2020 Honda Civic Hatchback 12. John M. Vincent / U.S. News & World Report 96 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 13

2020 Honda Civic Hatchback 13. John M. Vincent / U.S. News & World Report 97 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 14

2020 Honda Civic Hatchback 14. John M. Vincent / U.S. News & World Report 98 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 15

2020 Honda Civic Hatchback 15. John M. Vincent / U.S. News & World Report 99 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 16

2020 Honda Civic Hatchback 16. John M. Vincent / U.S. News & World Report 100 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 17

2020 Honda Civic Hatchback 17. John M. Vincent / U.S. News & World Report 101 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 18

2020 Honda Civic Hatchback 18. John M. Vincent / U.S. News & World Report 102 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 19

2020 Honda Civic Hatchback 19. John M. Vincent / U.S. News & World Report 103 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 20

2020 Honda Civic Hatchback 20. John M. Vincent / U.S. News & World Report 104 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 21

2020 Honda Civic Hatchback 21. John M. Vincent / U.S. News & World Report 105 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 22

2020 Honda Civic Hatchback 22. John M. Vincent / U.S. News & World Report 106 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 23

2020 Honda Civic Hatchback 23. John M. Vincent / U.S. News & World Report 107 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 24

2020 Honda Civic Hatchback 24. John M. Vincent / U.S. News & World Report 108 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 25

2020 Honda Civic Hatchback 25. John M. Vincent / U.S. News & World Report 109 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 26

2020 Honda Civic Hatchback 26. John M. Vincent / U.S. News & World Report 110 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Hatchback 27

2020 Honda Civic Hatchback 27. John M. Vincent / U.S. News & World Report 111 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 2

2020 Honda Civic Type R 2. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 112 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 3

2020 Honda Civic Type R 3. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 113 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 4

2020 Honda Civic Type R 4. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 114 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 6

2020 Honda Civic Type R 6. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 115 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 8

2020 Honda Civic Type R 8. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 116 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 10

2020 Honda Civic Type R 10. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 117 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 11

2020 Honda Civic Type R 11. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 118 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 15

2020 Honda Civic Type R 15. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 119 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 16

2020 Honda Civic Type R 16. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 120 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 18

2020 Honda Civic Type R 18. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 121 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 20

2020 Honda Civic Type R 20. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 122 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 22

2020 Honda Civic Type R 22. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 123 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 23

2020 Honda Civic Type R 23. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 124 of 125

2020 Honda Civic: 2020 Honda Civic Type R 24

2020 Honda Civic Type R 24. Jim Sharifi / U.S. News & World Report 125 of 125

 • Angular Front
 • Angular Rear
 • Side View
 • Front View
 • Rear View
 • Trunk
 • Engine
 • Grille
 • Headlight
 • Doors
 • Door Handle
 • Mirror
 • Tail Light
 • Wheel Cap
 • Angular Front
 • Angular Rear
 • Side View
 • Front View
 • Rear View
 • Trunk
 • Engine
 • Grille
 • Headlight
 • Doors
 • Door Handle
 • Mirror
 • Tail Light
 • Wheel Cap
 • 2020 Honda Civic 2
 • 2020 Honda Civic 3
 • 2020 Honda Civic 4
 • 2020 Honda Civic 5
 • 2020 Honda Civic 6
 • 2020 Honda Civic 7
 • 2020 Honda Civic 8
 • 2020 Honda Civic 9
 • 2020 Honda Civic 10
 • 2020 Honda Civic 11
 • 2020 Honda Civic 12
 • 2020 Honda Civic 13
 • 2020 Honda Civic 14
 • 2020 Honda Civic 15
 • 2020 Honda Civic 16
 • 2020 Honda Civic 17
 • 2020 Honda Civic 18
 • 2020 Honda Civic 19
 • 2020 Honda Civic 20
 • 2020 Honda Civic 21
 • 2020 Honda Civic 22
 • 2020 Honda Civic 23
 • 2020 Honda Civic 24
 • 2020 Honda Civic 25
 • 2020 Honda Civic 26
 • 2020 Honda Civic 27
 • 2020 Honda Civic 28
 • 2020 Honda Civic 29
 • 2020 Honda Civic 30
 • 2020 Honda Civic 31
 • 2020 Honda Civic 32
 • 2020 Honda Civic 33
 • 2020 Honda Civic 34
 • 2020 Honda Civic 35
 • 2020 Honda Civic 74
 • 2020 Honda Civic 75
 • 2020 Honda Civic 76
 • 2020 Honda Civic 77
 • 2020 Honda Civic 78
 • 2020 Honda Civic 79
 • 2020 Honda Civic 80
 • 2020 Honda Civic 81
 • 2020 Honda Civic 82
 • 2020 Honda Civic 83
 • 2020 Honda Civic 84
 • 2020 Honda Civic 85
 • 2020 Honda Civic 86
 • 2020 Honda Civic 87
 • 2020 Honda Civic 88
 • 2020 Honda Civic 89
 • 2020 Honda Civic 90
 • 2020 Honda Civic 91
 • 2020 Honda Civic 92
 • 2020 Honda Civic 93
 • 2020 Honda Civic 94
 • 2020 Honda Civic 95
 • 2020 Honda Civic 96
 • 2020 Honda Civic Hatchback 2
 • 2020 Honda Civic Hatchback 3
 • 2020 Honda Civic Hatchback 4
 • 2020 Honda Civic Hatchback 5
 • 2020 Honda Civic Hatchback 6
 • 2020 Honda Civic Hatchback 7
 • 2020 Honda Civic Hatchback 8
 • 2020 Honda Civic Hatchback 9
 • 2020 Honda Civic Hatchback 10
 • 2020 Honda Civic Hatchback 11
 • 2020 Honda Civic Hatchback 12
 • 2020 Honda Civic Hatchback 13
 • 2020 Honda Civic Hatchback 14
 • 2020 Honda Civic Hatchback 15
 • 2020 Honda Civic Hatchback 16
 • 2020 Honda Civic Hatchback 17
 • 2020 Honda Civic Hatchback 18
 • 2020 Honda Civic Hatchback 19
 • 2020 Honda Civic Hatchback 20
 • 2020 Honda Civic Hatchback 21
 • 2020 Honda Civic Hatchback 22
 • 2020 Honda Civic Hatchback 23
 • 2020 Honda Civic Hatchback 24
 • 2020 Honda Civic Hatchback 25
 • 2020 Honda Civic Hatchback 26
 • 2020 Honda Civic Hatchback 27
 • 2020 Honda Civic Type R 2
 • 2020 Honda Civic Type R 3
 • 2020 Honda Civic Type R 4
 • 2020 Honda Civic Type R 6
 • 2020 Honda Civic Type R 8
 • 2020 Honda Civic Type R 10
 • 2020 Honda Civic Type R 11
 • 2020 Honda Civic Type R 15
 • 2020 Honda Civic Type R 16
 • 2020 Honda Civic Type R 18
 • 2020 Honda Civic Type R 20
 • 2020 Honda Civic Type R 22
 • 2020 Honda Civic Type R 23
 • 2020 Honda Civic Type R 24
U.S. News Best Price Program

2020 Honda Civic

MSRP: $19,850 - $28,950

 • Lower Monthly Payments
 • Get the Real Price Online
 • See What Others Paid

More than 190,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,206 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode