2021 Chevrolet Malibu Photos


2021 Chevrolet Malibu: Dashboard

Dashboard. 1 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Front Seat

Front Seat. 2 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Rear Seat

Rear Seat. 3 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Audio System

Audio System. 4 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Climate Control

Climate Control. 5 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Steering Wheel

Steering Wheel. 6 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Instrument Cluster

Instrument Cluster. 7 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Instrument Panel

Instrument Panel. 8 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Door Controls

Door Controls. 9 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Gear Shift

Gear Shift. 10 of 130

2021 Chevrolet Malibu: Air Vents

Air Vents. 11 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2021 Chevrolet Malibu 2

2021 Chevrolet Malibu 2. General Motors 12 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2020 Chevrolet Malibu 2

2020 Chevrolet Malibu 2. General Motors 13 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2019 Chevrolet Malibu 6

2019 Chevrolet Malibu 6. General Motors 14 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2018 Chevrolet Malibu 1

2018 Chevrolet Malibu 1. 15 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2017 Chevrolet Malibu 1

2017 Chevrolet Malibu 1. General Motors 16 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2017 Chevrolet Malibu 11

2017 Chevrolet Malibu 11. General Motors 17 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2017 Chevrolet Malibu 12

2017 Chevrolet Malibu 12. General Motors 18 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 6

2016 Chevrolet Malibu 6. General Motors 19 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 7

2016 Chevrolet Malibu 7. General Motors 20 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 49

2016 Chevrolet Malibu 49. General Motors 21 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2018 Chevrolet Malibu 10

2018 Chevrolet Malibu 10. U.S. News & World Report 22 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2018 Chevrolet Malibu 11

2018 Chevrolet Malibu 11. U.S. News & World Report 23 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2018 Chevrolet Malibu 12

2018 Chevrolet Malibu 12. U.S. News & World Report 24 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2018 Chevrolet Malibu 13

2018 Chevrolet Malibu 13. U.S. News & World Report 25 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2018 Chevrolet Malibu 14

2018 Chevrolet Malibu 14. U.S. News & World Report 26 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2018 Chevrolet Malibu 15

2018 Chevrolet Malibu 15. U.S. News & World Report 27 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2018 Chevrolet Malibu 16

2018 Chevrolet Malibu 16. U.S. News & World Report 28 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2018 Chevrolet Malibu 17

2018 Chevrolet Malibu 17. U.S. News & World Report 29 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 22

2016 Chevrolet Malibu 22. USN&WR 30 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 23

2016 Chevrolet Malibu 23. USN&WR 31 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 24

2016 Chevrolet Malibu 24. USN&WR 32 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 25

2016 Chevrolet Malibu 25. USN&WR 33 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 26

2016 Chevrolet Malibu 26. USN&WR 34 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 27

2016 Chevrolet Malibu 27. USN&WR 35 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 28

2016 Chevrolet Malibu 28. USN&WR 36 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 29

2016 Chevrolet Malibu 29. USN&WR 37 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 30

2016 Chevrolet Malibu 30. USN&WR 38 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 31

2016 Chevrolet Malibu 31. USN&WR 39 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 32

2016 Chevrolet Malibu 32. USN&WR 40 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 33

2016 Chevrolet Malibu 33. USN&WR 41 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 34

2016 Chevrolet Malibu 34. USN&WR 42 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 35

2016 Chevrolet Malibu 35. USN&WR 43 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 36

2016 Chevrolet Malibu 36. USN&WR 44 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 37

2016 Chevrolet Malibu 37. USN&WR 45 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 38

2016 Chevrolet Malibu 38. USN&WR 46 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 39

2016 Chevrolet Malibu 39. USN&WR 47 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 40

2016 Chevrolet Malibu 40. USN&WR 48 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 88

2016 Chevrolet Malibu 88. USN&WR 49 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 89

2016 Chevrolet Malibu 89. USN&WR 50 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 90

2016 Chevrolet Malibu 90. USN&WR 51 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 91

2016 Chevrolet Malibu 91. USN&WR 52 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 92

2016 Chevrolet Malibu 92. USN&WR 53 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 93

2016 Chevrolet Malibu 93. USN&WR 54 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 94

2016 Chevrolet Malibu 94. USN&WR 55 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 95

2016 Chevrolet Malibu 95. USN&WR 56 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 96

2016 Chevrolet Malibu 96. USN&WR 57 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 97

2016 Chevrolet Malibu 97. USN&WR 58 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 98

2016 Chevrolet Malibu 98. USN&WR 59 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 99

2016 Chevrolet Malibu 99. USN&WR 60 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 100

2016 Chevrolet Malibu 100. USN&WR 61 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 101

2016 Chevrolet Malibu 101. USN&WR 62 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 102

2016 Chevrolet Malibu 102. USN&WR 63 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 103

2016 Chevrolet Malibu 103. USN&WR 64 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 104

2016 Chevrolet Malibu 104. USN&WR 65 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 105

2016 Chevrolet Malibu 105. USN&WR 66 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 106

2016 Chevrolet Malibu 106. USN&WR 67 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 107

2016 Chevrolet Malibu 107. USN&WR 68 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 108

2016 Chevrolet Malibu 108. USN&WR 69 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 109

2016 Chevrolet Malibu 109. USN&WR 70 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 110

2016 Chevrolet Malibu 110. USN&WR 71 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 111

2016 Chevrolet Malibu 111. USN&WR 72 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 112

2016 Chevrolet Malibu 112. USN&WR 73 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 113

2016 Chevrolet Malibu 113. USN&WR 74 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 114

2016 Chevrolet Malibu 114. USN&WR 75 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 115

2016 Chevrolet Malibu 115. USN&WR 76 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 116

2016 Chevrolet Malibu 116. USN&WR 77 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 117

2016 Chevrolet Malibu 117. USN&WR 78 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 118

2016 Chevrolet Malibu 118. USN&WR 79 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 119

2016 Chevrolet Malibu 119. USN&WR 80 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 120

2016 Chevrolet Malibu 120. USN&WR 81 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 121

2016 Chevrolet Malibu 121. USN&WR 82 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 122

2016 Chevrolet Malibu 122. USN&WR 83 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 123

2016 Chevrolet Malibu 123. USN&WR 84 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 124

2016 Chevrolet Malibu 124. USN&WR 85 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 125

2016 Chevrolet Malibu 125. USN&WR 86 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 126

2016 Chevrolet Malibu 126. USN&WR 87 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 127

2016 Chevrolet Malibu 127. USN&WR 88 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 128

2016 Chevrolet Malibu 128. USN&WR 89 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 129

2016 Chevrolet Malibu 129. USN&WR 90 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 130

2016 Chevrolet Malibu 130. USN&WR 91 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 131

2016 Chevrolet Malibu 131. USN&WR 92 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 132

2016 Chevrolet Malibu 132. USN&WR 93 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 133

2016 Chevrolet Malibu 133. USN&WR 94 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 134

2016 Chevrolet Malibu 134. USN&WR 95 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 135

2016 Chevrolet Malibu 135. USN&WR 96 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 136

2016 Chevrolet Malibu 136. USN&WR 97 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 137

2016 Chevrolet Malibu 137. USN&WR 98 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 146

2016 Chevrolet Malibu 146. USN&WR 99 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 147

2016 Chevrolet Malibu 147. USN&WR 100 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 148

2016 Chevrolet Malibu 148. USN&WR 101 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 149

2016 Chevrolet Malibu 149. USN&WR 102 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 150

2016 Chevrolet Malibu 150. USN&WR 103 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 151

2016 Chevrolet Malibu 151. USN&WR 104 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 181

2016 Chevrolet Malibu 181. USN&WR 105 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 182

2016 Chevrolet Malibu 182. USN&WR 106 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 183

2016 Chevrolet Malibu 183. USN&WR 107 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 184

2016 Chevrolet Malibu 184. USN&WR 108 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 185

2016 Chevrolet Malibu 185. USN&WR 109 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 186

2016 Chevrolet Malibu 186. USN&WR 110 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 187

2016 Chevrolet Malibu 187. USN&WR 111 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 188

2016 Chevrolet Malibu 188. USN&WR 112 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 189

2016 Chevrolet Malibu 189. USN&WR 113 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 190

2016 Chevrolet Malibu 190. USN&WR 114 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 191

2016 Chevrolet Malibu 191. USN&WR 115 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 192

2016 Chevrolet Malibu 192. USN&WR 116 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 193

2016 Chevrolet Malibu 193. USN&WR 117 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 194

2016 Chevrolet Malibu 194. USN&WR 118 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 195

2016 Chevrolet Malibu 195. USN&WR 119 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 196

2016 Chevrolet Malibu 196. USN&WR 120 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 197

2016 Chevrolet Malibu 197. USN&WR 121 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 198

2016 Chevrolet Malibu 198. USN&WR 122 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 199

2016 Chevrolet Malibu 199. USN&WR 123 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 200

2016 Chevrolet Malibu 200. USN&WR 124 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 201

2016 Chevrolet Malibu 201. USN&WR 125 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 202

2016 Chevrolet Malibu 202. USN&WR 126 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 203

2016 Chevrolet Malibu 203. USN&WR 127 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 204

2016 Chevrolet Malibu 204. USN&WR 128 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 205

2016 Chevrolet Malibu 205. USN&WR 129 of 130

2021 Chevrolet Malibu: 2016 Chevrolet Malibu 206

2016 Chevrolet Malibu 206. USN&WR 130 of 130

 • Dashboard
 • Front Seat
 • Rear Seat
 • Audio System
 • Climate Control
 • Steering Wheel
 • Instrument Cluster
 • Instrument Panel
 • Door Controls
 • Gear Shift
 • Air Vents
 • 2021 Chevrolet Malibu 2
 • 2020 Chevrolet Malibu 2
 • 2019 Chevrolet Malibu 6
 • 2018 Chevrolet Malibu 1
 • 2017 Chevrolet Malibu 1
 • 2017 Chevrolet Malibu 11
 • 2017 Chevrolet Malibu 12
 • 2016 Chevrolet Malibu 6
 • 2016 Chevrolet Malibu 7
 • 2016 Chevrolet Malibu 49
 • 2018 Chevrolet Malibu 10
 • 2018 Chevrolet Malibu 11
 • 2018 Chevrolet Malibu 12
 • 2018 Chevrolet Malibu 13
 • 2018 Chevrolet Malibu 14
 • 2018 Chevrolet Malibu 15
 • 2018 Chevrolet Malibu 16
 • 2018 Chevrolet Malibu 17
 • 2016 Chevrolet Malibu 22
 • 2016 Chevrolet Malibu 23
 • 2016 Chevrolet Malibu 24
 • 2016 Chevrolet Malibu 25
 • 2016 Chevrolet Malibu 26
 • 2016 Chevrolet Malibu 27
 • 2016 Chevrolet Malibu 28
 • 2016 Chevrolet Malibu 29
 • 2016 Chevrolet Malibu 30
 • 2016 Chevrolet Malibu 31
 • 2016 Chevrolet Malibu 32
 • 2016 Chevrolet Malibu 33
 • 2016 Chevrolet Malibu 34
 • 2016 Chevrolet Malibu 35
 • 2016 Chevrolet Malibu 36
 • 2016 Chevrolet Malibu 37
 • 2016 Chevrolet Malibu 38
 • 2016 Chevrolet Malibu 39
 • 2016 Chevrolet Malibu 40
 • 2016 Chevrolet Malibu 88
 • 2016 Chevrolet Malibu 89
 • 2016 Chevrolet Malibu 90
 • 2016 Chevrolet Malibu 91
 • 2016 Chevrolet Malibu 92
 • 2016 Chevrolet Malibu 93
 • 2016 Chevrolet Malibu 94
 • 2016 Chevrolet Malibu 95
 • 2016 Chevrolet Malibu 96
 • 2016 Chevrolet Malibu 97
 • 2016 Chevrolet Malibu 98
 • 2016 Chevrolet Malibu 99
 • 2016 Chevrolet Malibu 100
 • 2016 Chevrolet Malibu 101
 • 2016 Chevrolet Malibu 102
 • 2016 Chevrolet Malibu 103
 • 2016 Chevrolet Malibu 104
 • 2016 Chevrolet Malibu 105
 • 2016 Chevrolet Malibu 106
 • 2016 Chevrolet Malibu 107
 • 2016 Chevrolet Malibu 108
 • 2016 Chevrolet Malibu 109
 • 2016 Chevrolet Malibu 110
 • 2016 Chevrolet Malibu 111
 • 2016 Chevrolet Malibu 112
 • 2016 Chevrolet Malibu 113
 • 2016 Chevrolet Malibu 114
 • 2016 Chevrolet Malibu 115
 • 2016 Chevrolet Malibu 116
 • 2016 Chevrolet Malibu 117
 • 2016 Chevrolet Malibu 118
 • 2016 Chevrolet Malibu 119
 • 2016 Chevrolet Malibu 120
 • 2016 Chevrolet Malibu 121
 • 2016 Chevrolet Malibu 122
 • 2016 Chevrolet Malibu 123
 • 2016 Chevrolet Malibu 124
 • 2016 Chevrolet Malibu 125
 • 2016 Chevrolet Malibu 126
 • 2016 Chevrolet Malibu 127
 • 2016 Chevrolet Malibu 128
 • 2016 Chevrolet Malibu 129
 • 2016 Chevrolet Malibu 130
 • 2016 Chevrolet Malibu 131
 • 2016 Chevrolet Malibu 132
 • 2016 Chevrolet Malibu 133
 • 2016 Chevrolet Malibu 134
 • 2016 Chevrolet Malibu 135
 • 2016 Chevrolet Malibu 136
 • 2016 Chevrolet Malibu 137
 • 2016 Chevrolet Malibu 146
 • 2016 Chevrolet Malibu 147
 • 2016 Chevrolet Malibu 148
 • 2016 Chevrolet Malibu 149
 • 2016 Chevrolet Malibu 150
 • 2016 Chevrolet Malibu 151
 • 2016 Chevrolet Malibu 181
 • 2016 Chevrolet Malibu 182
 • 2016 Chevrolet Malibu 183
 • 2016 Chevrolet Malibu 184
 • 2016 Chevrolet Malibu 185
 • 2016 Chevrolet Malibu 186
 • 2016 Chevrolet Malibu 187
 • 2016 Chevrolet Malibu 188
 • 2016 Chevrolet Malibu 189
 • 2016 Chevrolet Malibu 190
 • 2016 Chevrolet Malibu 191
 • 2016 Chevrolet Malibu 192
 • 2016 Chevrolet Malibu 193
 • 2016 Chevrolet Malibu 194
 • 2016 Chevrolet Malibu 195
 • 2016 Chevrolet Malibu 196
 • 2016 Chevrolet Malibu 197
 • 2016 Chevrolet Malibu 198
 • 2016 Chevrolet Malibu 199
 • 2016 Chevrolet Malibu 200
 • 2016 Chevrolet Malibu 201
 • 2016 Chevrolet Malibu 202
 • 2016 Chevrolet Malibu 203
 • 2016 Chevrolet Malibu 204
 • 2016 Chevrolet Malibu 205
 • 2016 Chevrolet Malibu 206

Related Photo Galleries

Honda Accord 2021 2021 Honda Accord

#1 in Midsize Cars

Toyota Camry 2021 2021 Toyota Camry

#1 in Midsize Cars

Mazda Mazda6 2021 2021 Mazda Mazda6

#3 in Midsize Cars

Ford Fusion 2020 2020 Ford Fusion

#4 in Midsize Cars

U.S. News Best Price Program

2021 Chevrolet Malibu

 • Lower Monthly Payments
 • Get the Real Price Online
 • See What Others Paid

More than 190,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,206 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode